Regulamentul Ofìcial al Campaniei Promotionale „Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!”-august-septembrie 2021

ACT ADITONAL nr. 1

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” -august-septembrie 2021

autentificat sub nr. 1844 din 27.07.2021 de Biroul Individual Notarial Oprea Maria, cu sediul în Focsani , str. Mr. Gh. Pastia, nr 8, ap 3, Focsani, jud. Vrancea („Regulamentul”)

Organizatorul campaniei promotionale „Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” (in cele ce urmeaza „Campania”) este Perfect Elma Distribution SRL (in cele ce urmeaza”Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in str. Cotesti, nr.126, Focșani, Jud.Vrancea inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J39/522/2013, C.U.I. RO 32266974, cont RO33BACX0000001063987000, deschis la Unicredit Bank, reprezentata de Dna Fenesiu Laura, in calitate de Administrator.

AVAND IN VEDERE CA:

 1. Organizatorul doreste sa introduca noi locatii comerciale partenere in promotie, care sa inceapa promotia din data de 30 august 2021 pana in data de 30 octombrie 2021;
 2.  si prevederile sectiunii 8 din Regulament,
 3. si ca in perioada 1 august -15 august 2021 nu au fost inscrise noi locatii comerciale in promotie,

Organizatorul a decis dupa cum urmeaza:

Nu exista Anexa 4 corespunzatoare listei cu locatiile comerciale inscrise in promotie in perioada 1 august -15 august 2021.

Introducerea in promotie a locatiilor comerciale de la Anexa 5 la sus numitul Regulament. Se intelege prin aceasta ca vor putea participa la promotie consumatorii persoane fizice care cumpara produsele din Regulament din aceste locatii in perioada 30 august 2021-30 octombrie 2021.

Anexa 5 din 19.08.2021

 Locatii comerciale participante la campanie pentru perioada 30.08.2021-30.10.2021

 1. I. TUDORANCEA A. CRISTINA, TIFESTI, jud Vrancea
 2. C. LIVIMAR S.R.L., PLOSCUTENI, jud. Vrancea
 3. C. FEDERAL COOP NANESTI, jud. Vrancea
 4. I. DAMIAN CARMEN DOMNESTI, jud. Vrancea
 5. C.MARYANS BETO S.R.L. FOCSANI, jud. Vrancea
 6. I. TANDARA V. DOINA, URECHESTI, jud. Vrancea
 7. C. BVL S.R.L. TULNICI, jud. Vrancea
 8. C. DAVIGAB MARYSTEFS.R.L. PECHEA, jud. Galati
 9. C. DAMANDRAL S.R.L. BRANISTEA, jud. Galati

 

Pentru locatiile comerciale de la Anexa 5 vor fi modificate secţiunile 9 si 10 din Regulament după cum urmează:

 

SECTIUNEA 9. DESEMNAREA CASTIGATORILOR CONSUMATORI FINALI, VALIDAREA SI ACORDARE A PREMIILOR

Desemnarea castigatorilor se va face in urma unui mecanism de extragere din urna a 11 plicuri castigatoare cu capace de bere validate. Primul plic extras cu capace validate corespunde castigatorului de Bicicleta. Urmatoarele 10 plicuri cu capace validate sunt corespunzatoare castigatorilor premiului <un bax de bere Crang la PET de 330ml>.

Conditia de validare a fiecarui plic este sa contina 2 capace rosii / portocalii cu stea albastra. Validarea plicului se va face imediat dupa extragerea fiecarui plic. Daca un plic este extras dar contine capace nevalide, se va trece la extragerea altui plic, pana cand se va indeplini conditia de validare.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:

-nu respecta termenii si conditiile prezentului Regulament;

-nu respecta conditiile de validare enumerate in regulament;

-nu pot fi contactati de catre Organizator in vederea validarii si acordarii premiilor, conform conditiilor prezentului regulament;

-posesorul plicului castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului organizatorului identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;

-posesorul plicului castigator este minor la data inceperii campaniei promotionale conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului in momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat;

Extragerile de premii castigatoare, validarea plicurilor si acordarea premiilor se va face pentru fiecare dintre locatiile comerciale participante in perioada 2 noiembrie 2021 -15 noiembrie 2021, zile lucratoare, in intervalul orar 9-17.

Extragerea si validarea plicurilor castigatoare precum si acordarea premiilor se va face de catre un reprezentant oficial al Perfect Elma Distribution SRL.

Acordarea premiilor se va face in baza unui proces verbal de predare-primire in doua exemplare, dintre care unul va ramane la reprezentantul Perfect Elma Distribution, iar celalalt i se va inmana consumatorului castigator.

Pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului participantii care:

– nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului, in termenul de 2 noiembrie 2021 -15 noiembrie 2021, zile lucratoare, in intervalul orar 9-17.

– nu se prezinta la data si locul de premiere comunicate de organizator pentru predarea premiului fara a anunta in prealabil Organizatorul;

– refuza premiul castigat.

Dupa incheierea operatiunilor de validare ale plicurilor castigatoare cu capace rosii/portocalii cu stea albastra, si ale castigatorilor (conditiile de participare), reprezentantul Organizatorului va preda premiul castigat completand impreuna cu castigatorul un proces verbal de predare primire a premiului, semnat de ambele parti precum si o copie a CI/buletinului, strict pentru predarea premiului. Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

Pentru impozitul pe premii, Organizatorul are obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar pe venit, la organul fiscal competent, pana la data de 28.02 a anului fiscal curent pentru anul anterior). In cazul in care un castigator refuza sa puna la dispozitia Organizatorului copia buletinului/Cl, acestuia nu ii va fi acordat premiul castigat, urmand a fi decazut din drepturile de a revendica acest premiu. In acest caz, se va proceda la extragerea urmatorului plic din urna, premiul fiind acordat dupa validarea conditiilor din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate inconsiderare numai capacele promotionale autentice (capace rosii/portocalii de bere cu stea albastra), care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace de la alte produse decat capacele autentice, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de produse participante inainte de 30 august 2021 si/sau dupa 30 octombrie 2021, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicale in afara perioadei de revendicare a premiilor (2 noiembrie 2021 -15 noiembrie 2021).

Pentru locatiile de la Anexa 5 se vor aplica intocmai toate mecanismele promotionale din Regulamentul Oficial.

Tehnoredactat la B.I.N. Oprea Maria, cu sediul in Focsani, azi, data autentificarii, intr-un singur exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si cinci duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si patru exemplare au fost eliberate partii.

 

S.C. PERFECT ELMA DISTRIBUTION S.R.L. Focsani,

prin Administrator Fenesiu Laura

 

 

Regulamentul Ofìcial al Campaniei Promotionale

„Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” -august-septembrie 2021

SECTIUNEA I. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul campaniei promotionale „Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” (in cele ce urmeaza „Campania”) este Perfect Elma Distribution SRL (in cele ce urmeaza”Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in STR. COTEȘTI, nr.126, Focșani, Jud.Vrancea inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J39/522/2013, C.U.I. RO 32266974, cont RO33BACX0000001063987000, deschis la Unicredit Bank, reprezentata de Dna Fenesiu Laura, in calitate de Administrator.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul” sau ,,Regulamentul Oficial”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei. Orice modificari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.perfectelma.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie promotionala se adreseaza consumatorului final si locatiilor comerciale participante la promotie si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. SCOP si LOC DE DESFASURARE

Scopul Campaniei este de a impulsiona consumul de bere Crang si Zboina in locatiile comerciale participante.

Campania este organizata si se desfasoara numai in locatiile comerciale participante la Campanie specificate in anexele prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE

Campania va începe la data de 1 august 2021, ora 00:00 si va dura pana la data de 30 septembrie 2021, orele 23:59 inclusiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei (1 august 2021), avand domiciliul/resedinta in Romania, denumiti in continuare ,,Consumatori Participanti”.

Campania este deschisa tuturor Societatilor comerciale (care comercializeaza bere) care si-au dat acordul de participare in scris pana la data de 30 august 2021 inclusiv, denumiti in continuare ,,Locatii comerciale participante”.

Nu vor putea participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune (societati distribuitoare sau magazine), precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (sotii si rudele de gradul IV ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (Participantii nu au respectat Regulamentul sau au falsificat capacele de bere), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE

La Campania promotionala „Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” participa urmatoarele produse:

Dupa data incetarii Campaniei, Produsele Participante isi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie in legatura cu comercializarea produselor ambalate in ambalajul promotional dupa data incheierii Campaniei.

 • Bere Crang sticla returnabila de 500ml /330ml
 • Bere Zboina sticla returnabila de 500ml /330ml (toate sortimentele)
 • Bere Zboina sticla nereturnabila de 500ml /330ml (toate sortimentele)

SECTIUNEA 7. CONDITII DE PARTICIPARE PENTRU CONSUMATORII PARTICIPANTI (persoane fizice)

Conditii pentru inscrierea in Campanie:

8.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus; b. Participantul trebuie sa achizitioneze minim dua produse participante la Campanie;
 2. Produsele sa fie achizitionate in perioada desfasurarii Campaniei.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE PENTRU CONSUMATORII PARTICIPANTI (persoane fizice)

La inceputul promotiei, in fiecare locatie comerciala participanta la Campanie vor fi amplasate urmatoarele materiale promotionale si premii:

1 (una) bicicleta;

1 urna promotionala;

200 de plicuri promotionale;

2 Postere promotionale ale Campaniei.

La sfarsitul promotiei, in fiecare dintre locatiile comerciale participante la Campanie , se va organiza o extragere a 11 premii. (1 bicicleta si 10 baxuri cu bere Crang 12 pet x 330ml)

Mecanismul de desfasurare pentru Participantul consumator (persoana fizica)

Pentru a participa la Campanie, Participantul consumator (persoana fizica), numit in continuare Consumator, trebuie sa cumpere oricare doua produse din lista de la sectiunea 6-Produse participante de la una dintre Societatile comerciale participante la prezenta campanie.

Apoi trebuie sa introduca minim 2 capace promotionale (rosii sau portocalii cu stea albastra) intr-un plic, impreuna cu un biletel pe care va scrie lizibil urmatoarele date personale: nume si prenume, nr de telefon. Plicul va fi sigilat si va fi introdus in urna promotionala care va fi prezenta in fiecare locatie comerciala participanta la Campanie.

La sfarsitul Campaniei se vor desfasura in fiecare locatie participanta trageri la sorti pentru desemnarea castigatorilor de biciclete si de baxuri de bere Crang PET de 330ml.

In fiecare locatie comerciala participanta se vor extrage urmatorii castigatori:

-1 castigator de Bicicleta

– 10 castigatori de un bax de bere Crang de 12 PET x 330ml.

Premiile vor fi acordate pe loc.

Premiile acordate Consumatorilor participanti pentru o locatie comerciala participanta la campanie sunt:

Premii oferite per 1 locatie Nr premii valoare premiu, lei cu TVA si impozit
biciclete 1(una) 1.021 lei
Baxuri de bere Crang 330ml 10(zece) 16,42 lei

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitate a de a le schimba cu alte bunuri/produse.

Valoarea totala estimativa a premiilor catre participantii consumatori (persoane fizice), cu TVA si impozite pe premiu incluse, va fi calculata inmultind suma premiilor per locatie cu numarul de Locatii comerciale participante la Campanie (prevazut in Anexele cu Locatiile comerciale participante la Campanie)

Premiile vor fi acordate de catre reprezentantul Perfect Elma imputernicit sa realizeze premierea in respectiva locatie comerciala participanta la Campanie. Acesta va extrage plicurile din urna si va acorda premiile dupa ce a verificat daca cele doua capace din fiecare plic sunt valide.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE PARTICIPARE SI MECANISMUL DE DESFASURARE PENTRU LOCATIILE COMERCIALE PARTICIPANTE (persona juridice)

Conditii pentru inscrierea in Campanie:

Locatiile comerciale participante isi vor exprima in scris acordul de participare la prezenta Campanie si ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

In perioada de desfasurare a promotiei, pot participa si locatii comerciale care si-au dat acordul de participare ulterior datei de incepere a promotiei. Aceste locatii vor fi adaugate la promotie prin adaugarea in anexe noi, dupa cum urmeaza:

-locatiile comerciale care isi vor da acordul de participare intre 1-14 august 2021 – vor intra in Campania promotiona incepand cu data de 15 august 2021. Aceste locatii vor fi publicate in Anexa 4 la prezentul Regulament;

-locatiile comerciale care isi vor da acordul de participare intre 15-30 august 2021 – vor intra in Campania promotiona incepand cu data de 30 august 2021. Aceste locatii vor fi publicate in Anexa 3 la prezentul Regulament.

La inceputul promotiei, locatia comerciala participanta la Campanie va accepta amplasarea in locatie a urmatoarele materiale promotionale si premii:

1 (una) Bicicleta ( pe baza de process verbal de custodie);

1 urna promotionala;

200 de plicuri promotionale;

2 Postere promotionale ale Campaniei.

La sfarsitul promotiei, fiecare dintre locatiile comerciale participante la Campanie va permite organizarea extragerii celor 11 premii (1 bicicleta si 10 baxuri cu bere Crang 12 pet x 330ml)

Mecanismul de desfasurare pentru Locatiile comerciale participante la Campanie (persoana juridica)

Locatiile participante vor fi premiate cu o prima de 5 lei pentru fiecare 80 de capace rosii /portocalii cu stea albastra validate ca fiind conforme de catre reprezentantul Perfect Elma imputernicit sa realizeze premierea in respectiva locatie comerciala participanta la Campanie.

La sfarsitul Campaniei, Locatia comerciala va preda capacele de bere validate (capace de bere rosii/portocalii cu stea albastra) stranse in urna promotionala reprezentantului official al Perfect Elma Distribution SRL pe baza de process verbal de predare primire. In functie de numarul de capace valide va fi calculate prima conform mecanismului mai sus mentionat.

Valoarea primei va fi realizata in contul locatiei prin virement bancar.

SECTIUNEA 9. DESEMNAREA CASTIGATORILOR CONSUMATORI FINALI, VALIDAREA SI ACORDARE A PREMIILOR

Desemnarea castigatorilor se va face in urma unui mecanism de extragere din urna a 11 plicuri castigatoare cu capace de bere validate. Primul plic extras cu capace validate corespunde castigatorului de Bicicleta. Urmatoarele 10 plicuri cu capace validate sunt corespunzatoare castigatorilor premiului <un bax de bere Crang la PET de 330ml>.

Conditia de validare a fiecarui plic este sa contina 2 capace rosii / portocalii cu stea albastra. Validarea plicului se va face imediat dupa extragerea fiecarui plic. Daca un plic este extras dar contine capace nevalide, se va trece la extragerea altui plic, pana cand se va indeplini conditia de validare.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:

-nu respecta termenii si conditiile prezentului Regulament;

-nu respecta conditiile de validare enumerate in regulament;

-nu pot fi contactati de catre Organizator in vederea validarii si acordarii premiilor, conform conditiilor prezentului regulament;

-posesorul plicului castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului organizatorului identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;

-posesorul plicului castigator este minor la data inceperii campaniei promotionale conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului in momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat;

Extragerile de premii castigatoare, validarea plicurilor si acordarea premiilor se va face pentru fiecare dintre locatiile comerciale participante in perioada 2 octombrie 2021 -30 octombrie 2021, zile lucratoare, in intervalul orar 9-17.

Extragerea si Validarea plicurilor castigatoare precum si acordarea premiilor se va face de catre un reprezentant oficial al Perfect Elma Distribution SRL.

Acordarea premiilor se va face in baza unui proces verbal de predare-primire in doua exemplare, dintre care unul va ramane la reprezentantul Perfect Elma Distribution, iar celalalt i se va inmana consumatorului castigator.

Pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului participantii care:

– nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului, in termenul de 2 octombrie 2021 -30 octombrie 2021, zile lucratoare, in intervalul orar 9-17.

– nu se prezinta la data si locul de premiere comunicate de organizator pentru predarea premiului fara a anunta in prealabil Organizatorul;

– refuza premiul castigat.

Dupa incheierea operatiunilor de validare ale plicurilor castigatoare cu capace rosii/portocalii cu stea albastra, si ale castigatorilor (conditiile de participare), reprezentantul Organizatorului va preda premiul castigat completand impreuna cu castigatorul un proces verbal de predare primire a premiului, semnat de ambele parti precum si o copie a CI/buletinului, strict pentru predarea premiului. Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

Pentru impozitul pe premii, Organizatorul are obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar pe venit, la organul fiscal competent, pana la data de 28.02 a anului fiscal curent pentru anul anterior). In cazul in care un castigator refuza sa puna la dispozitia Organizatorului copia buletinului/Cl, acestuia nu ii va fi acordat premiul castigat, urmand a fi decazut din drepturile de a revendica acest premiu. In acest caz, se va proceda la extragerea urmatorului plic din urna, premiul fiind acordat dupa validarea conditiilor din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate inconsiderare numai capacele promotionale autentice (capace rosii/portocalii de bere cu stea albastra), care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace de la alte produse decat capacele autentice, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

Organizatoril Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de produse participante inainte de 1 august 2021 si/sau dupa 30 septembrie 2021, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicale in afara perioadei de revendicare a premiilor (2 octombrie 2021-30 octombrie 2021).

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2026/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 20I8. Organizatorul actioneaza, în calitate de operator în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat între paranteze atunci când se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamânt în conformitate cu art. 6 (l) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului în conformitate cu art. 6 (l) (c) din GDPR si interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor în scopuri promotionale si publicitare în legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor (consimtamantul persoanelor vizate);
 2. b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
 3. c) solutionarea oricaror plangeri în legatura cu organizarea si defasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea în instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative; (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
 4. d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislalie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul în care consimtamântul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant în orice moment. In cazul în care castigatorii îsi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promolionale si publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fara a afecta însa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau îsi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

-partenerii Organizatorului, actionând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnati în aceasta Campanie implicati în desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru or- ganizarea si desfasurarea Campaniei.

Transferul datelor cu caracter personal:

În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal decat numai in statele Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a datelor:

Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cât este termenul de prescriptie pentru actiunile în justitie). Cu privire la datele câstigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obigatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Pana la data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de si le sunt recunoscute drepturile aplicabile legii 677/2001. Incepând cu data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioaa pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra cost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

-si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

-datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

 1. d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozilie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum ai prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor în urmatoarele situatii:

-în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor în cauza;

– în cazul în care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

– în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune în instanta;

-în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizata.

 1. f) Dreptul la portabilitate: în masura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal într-o forma structurata, utilizata, frecvent si care poate fi citita în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând urmatoarele date de contact: Adresa de Corespondenta: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, cod postal 620070, Focsani, jud. Vrancea, Romania.

De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului).

 1. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autotoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor, în cazul în care considera ca le-au fost încalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-31 Sector l, cod postal 010336 Bucurestí, Romanìa; [email protected]

SECTIUNEA 12. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul va solicita o declaratie scrisa de la castigatorii campaniei pentru ca urmatoarele informatii sa poata fi facute publice (publicate) si folosite in materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta: numele, fotografia sa, orasul de domiciliu, mentiunea privind castigarea premiului. Refuzul acordarii acestei declaratii nu va afecta drepturile asupra premiilor casligate.

SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinule de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 14. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

 SECTIUNEA 15. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti din Focsani.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.perfectelma.ro incepand din data de 1 august 2021, acesta fiind disponibil in format tiparit in fiecare locatie participanta. De asemenea va fi transmis electronic la cerere in mod gratuit oricarui solicitant in urma unui apel la infoline 0237 221700 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la adresa: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, Focsani, Jud Vrancea, cod postal 620070, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, cu informarea prealabila a publicului.

 

Anexa 1 din 26.07.2021

 

 Locatii comerciale participante la campanie

 1. C. RAPID EUROTRANS S.R.L. BOLOTESTI, jud Vrancea
 2. I. MUSCA SILVIA VITANESTI, jud Vrancea
 3. C. MARISA JOHN S.R.L. NARUJA, jud Vrancea
 4. I. CIUBOTARU G ELENA NICORESTI, jud Galati
 5. C. GRADICOM EXCELENT S.R.L. PAUNESTI, jud Vrancea
 6. C. IONUT TRIF S.R.L. GOLESTI, jud Vrancea
 7. C. ALUGARIUS MARKET S.R.L. VIZANTEA, jud Vrancea
 8. I. IVANCIU CRISTINA BATINESTI, jud Vrancea
 9. C. BOGDALINA S.R.L. TROTUSANU, jud Vrancea
 10. C. R.M.C. TRANSINTER S.R.L. MIRCESTII VECHI, jud Vrancea

 

Anexa 2 din 26.07.2021

 

Model de

 Acord de participare al Locatiei comerciale

la Campania „Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” august-septembrie 2021

 

S.C. / I.I. ………………………………………….cu sediul in localitatea…………………..judetul………………….

Cod fiscal………………., reprezentanta de……………………………….., in calitate de…………………………,

Cunoscand prevederile Regulamentului Oficial al campaniei, am luat decizia de a participa in calitate de Locatie comerciala participanta la campania promotionala „Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” organizata de S.C. Perfect Elma Distribution SRL Focsani, cu sediul in str. Cotesti, nr.126, Focșani, Jud.Vrancea inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J39/522/2013, C.U.I. RO 32266974.

 

Data……………..                                                             S.C./ I.I…………………………………………

S.S.

 

Anexa 3 din 26.07.2021

PERFECT ELMA DISTRIBUTION SRL FOCSANI/ CUI RO 32266974/ Nr. Inreg ORC J39/522/2013

 

Proces verbal de predare- primire premii

Promotie “Crang si Zboina te cinstesc si te biciclesc!” 2021

 

Subsemnatul………………………………………………………….posesor al CI / bulletin cu seria….. nr……………

am primit premiul ………………………………………….si am predat reprezentantului Perfect Elma Distribution SRL Focsani o copie dupa CI/bulletin de identitate impreuna cu plicul castigator ce contine 2 capace de bere portocalii sau albastre cu stea albastra.

Data………………………..

Semnatura  castigator,                                                                                             Semnatura reprez.

                                                                                                                                 Perfect Elma Distribution  

 

 1. PERFECT ELMA DISTRIBUTION SRL Focsani

prin Administrator, Fenesiu Laura, S.S