Politică de confidențialitate

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către Perfect Elma Distribution

Toate datele cu caracter personal colectate de Perfect Elma Distribution SRL Focsani sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, Perfect Elma Distribution SRL Focsani prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea promotiilor si programelor de marketing  pe care le desfășoară.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din Perfect Elma Distribution SRL Focsani.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului Perfect Elma Distribution SRL Focsani sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Pana la data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de si le sunt recunoscute drepturile aplicabile legii 677/2001. Incepând cu data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioaa pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra cost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 4. -acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;
 5. -si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Perfect Elma Distribution SRL Focsani nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 6. -datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 7. -datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.
 8. d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozilie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum ai prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 9. e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor în urmatoarele situatii:
 10. -în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Perfect Elma Distribution SRL Focsanisa verifice exactitatea datelor în cauza;
 11. – în cazul în care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
 12. – încazul în care Perfect Elma Distribution SRL Focsani nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune în instanta;
 13. -în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizata.
 14. f) Dreptul la portabilitate: în masura în care Perfect Elma Distribution SRL Focsani prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Perfect Elma Distribution SRL Focsani sa furnizeze datele lor cu caracter personal într-o forma structurata, utilizata, frecvent si care poate fi citita în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Perfect Elma Distribution SRL Focsani poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Perfect Elma Distribution SRL Focsani utilizând urmatoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, cod postal 620070, Focsani, jud. Vrancea, Romania. De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului).

 1. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autotoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor, în cazul în care considera ca le-au fost încalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-31 Sector l, cod postal 010336 Bucurestí, Romanìa; [email protected]

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la Perfect Elma Distribution SRL Focsani, la adresa mai sus mentionata.